Football Union of Russia

Russian public organization

Women's EURO 2005 U19 . 1st qualifying
21 September 2004 - 2 October 2004
Player P
1 Eleni Charalampidou - 1 - - -
2 Panagiotidou - 1 - - -
3 Isidora Grigoriou - 3 - - -
4 Э. Хараламбиду - 3 1 - -
5 Mavroidaki - 3 - - -
6 Nitsopoulou - 3 1 1 -
7 Aspasia SKIADA - 3 - - -
8 Boulgari - 3 - - -
9 Anthoula Arvanitaki - 3 - - -
10 Anastasia Papadopoulou - 3 2 - -
11 Dimitra Panteliadou - 3 1 - -
12 Graonidou - 3 - - -
13 Mikirtzi - 1 - - -
14 Kipourou - 3 - - -
15 Agka - 1 - 1 -
16 Alabasini - 2 - - -
17 Soutzoglou - 2 - - -
18 Katsikarou - 1 - - -
Tournament standings