Football Union of Russia

Russian public organization

Women's EURO 2004 U19. 1st qualifying
21 September 2003 - 30 September 2003
Player
P
1 Grillov - 3 - - -
2 Lazou - 3 - - -
3 Aspasia SKIADA - 3 - - -
4 Vlachaki - 3 - 1 -
5 Chachlaki - 3 - - -
6 Maria Adamaki - 3 - - -
7 Androutsopoulou - 2 - 1 -
8 Boulgari - 3 - - -
9 Anthoula Arvanitaki - 3 - - -
10 Anastasia Papadopoulou - 3 - - -
11 Dimitra Panteliadou - 3 - - -
12 Kipourou - 1 - - -
13 Zarda - 1 - - -
14 Э. Хараламбиду - 3 - - -
15 Eleni Charalampidou - ----
16 Sachinidou - 2 - - -
17 Soutzoglou - 1 - - -
18 Thoedorou - 1 - - -
Tournament standings