Football Union of Russia

Russian public organization

Women's EURO 2003 U19. 1st qualifying
2 October 2002 - 16 October 2002
Player P
1 Grillov - 3 - - -
2 Pantou - 3 - - -
3 Lazou - 2 - - -
4 Kiachagia - 1 - - -
5 Samara - 3 - - -
6 Maria Adamaki - 3 - - -
7 Androutsopoulou - 2 - - -
8 Boulgari - 3 - - -
9 Anthoula Arvanitaki - 3 5 - -
10 Anastasia Papadopoulou - 3 1 - -
11 Dimitra Panteliadou - 3 - - -
12 Chachlaki - 3 - - -
13 Panagiotou - 3 - 1 -
14 Papadopoulou - 1 - - -
15 Karagianni - 1 - - -
16 Ntalli - 1 - - -
18 Koukouli - 2 - - -
20 Koltsi - 1 - - -
Tournament standings