Football Union of Russia

Russian public organization

26 August 2001 - 30 November 2001
Player P
1 Demetris STYLIANOU - 2 - - -
2 Toumpas - 2 - 1 -
3 Charalampos CHARALAMPOUS - 1 - - 1
4 Papadimitriou - 1 - - -
5 Яннаку - 2 - - -
6 Kkaras - 2 - - -
7 Georgiou - 2 - - -
8 Аристодиму - 1 - - -
9 Zorpas - 2 - 2 -
10 Marios Nikolaou - 2 - - -
11 Efstathios Aloneftis - 1 - - -
12 Marios ZACHARIOU - 2 - 1 -
13 Demosthenous - 2 1 - -
14 Irodotoy - 2 - - -
15 Dimitriou - 1 - - -
16 Panagiotis IOANNOU - 1 - - -
17 Rossides - 1 - - -
18 Potsos - 1 - - -
Tournament standings