Логотип РФС
20 March 2014 - 30 March 2014 Russia, Sochi
Player P
# Anastasiya Ananyeva Gk 5 - - -
# Elizaveta Shcherbakova Gk 2 - - -
# Anna Belomyttseva Df 6 2 - -
# Dariya Shkvara Df 6 1 - -
# Df 6 - - -
# Елагина Df 2 - 1 -
# Irina Podshibyakina Df 4 - - -
# Df 6 - 1 -
# Elina Samoylova Df 6 - - -
# Alyona Andreyeva Mf 6 3 - -
# Anastasiya Berezina Mf 6 1 - -
# Anastasiya Konyuhova Mf 5 - - -
# Ekaterina Tyryshkina Mf 6 - 1 -
# Margarita Chernomyrdina Mf 6 5 1 -
# Mf 2 - - -
# Nadezhda Smirnova Mf 3 - - -
# Nataliya Solodkaya Mf 5 - - -
# Mf 5 - - -
# Fw 2 - - -
# Kseniya Aniskina Fw 6 - - -
# Elmira Piskunova Fw 6 - - -