Football Union of Russia

Russian public organization

14 June 2018 - 15 July 2018 Russia
Player P
1 Eiji Kawashima Gk 4 - 1 -
12 Masaaki Higashiguchi Gk ----
23 Kosuke Nakamura Gk ----
3 Gen Shoji Df 3 - - -
5 Yuto Nagatomo Df 4 - - -
6 Wataru Endo Df ----
19 Hiroki Sakai Df 4 - - -
20 Tomoaki Makino Df 1 - 1 -
21 Gōtoku Sakai Df 1 - - -
22 Maya Yoshida Df 4 - - -
23 Naomichi Ueda Df ----
4 Keisuke Honda Mf 3 1 - -
7 Gaku Shibasaki Mf 4 - 1 -
8 Genki Haraguchi Mf 3 1 - -
10 Shinji Kagawa Mf 3 1 - -
11 Takashi Usami Mf 2 - - -
14 Takashi Inui Mf 4 2 1 -
16 Hotaru Yamaguchi Mf 3 - - -
17 Makoto Hasebe Mf 4 - 1 -
18 Ryota Oshima Mf ----
9 Shinji Okazaki Fw 3 - - -
13 Yoshinori Muto Fw 1 - - -
15 Yuya Osako Fw 4 1 - -