Football Union of Russia

Russian public organization

UEFA Development Cup 2014
22 April 2014 - 25 April 2014 Lithuania
Player P
# Anastasiya Ananyeva Gk 2 - - -
# Elizaveta Shcherbakova Gk 2 - - -
# Калинина Df 2 - - -
# Vera Simanovskaya Df 2 1 - -
# Df 1 - - -
# Kseniya Dzhinikashvili Df 2 - - -
# Df 2 - - -
# Olga Chernova Df 1 - - -
# Anastasiya Berezina Mf 2 - - -
# Arina Kolesnikova Mf 2 1 - -
# Mf 2 - - -
# Mf 2 - - -
# Kseniya Shakhova Mf 2 - - -
# Nadezhda Smirnova Mf 2 2 - -
# Mf 2 2 - -
# Mf 2 2 - -
# Fw 2 - - -
# Nataliya Mashina Fw 2 - - -