Football Union of Russia

Russian public organization

FIFA World Cup 1990. Qualification
31 August 1988 - 15 November 1989
Bulgaria
Player
P
1 Iliya Valov Gk 5 - - -
1 Михайлов - 1 - - -
2 Dimitrov - 2 - - -
2 Nikolov - 1 - - -
2 Krasimir Bezinski - 2 - - -
3 Nikolay Iliev - 3 - - -
4 Tintchev - 3 - - -
4 Vassev - 2 - - -
4 Pavel Dotchev - 4 - - -
5 Bankov - 2 1 - -
5 Mladenov - 1 - - -
5 Trifon Ivanov - 4 1 - -
6 Iliyan Kiriakov - 3 - - -
7 Ianchev - 1 - - -
7 Kirov - 2 - - -
7 Emil Kostadinov - 3 - - -
8 Anyo Sadakov - 3 1 - -
9 Getov - 1 - - -
9 Getov - 1 - - -
9 Rakov - 3 - - -
9 Младенов - 1 - - -
10 Alexandrov - 1 - - -
10 Bakalov - 1 - - -
10 Mihtarsky - 1 - - -
10 Антонов - 1 - - -
10 Lyuboslav Penev - 3 - - -
11 Iskrenov - 2 1 - -
11 Hristo Stoichkov - 6 1 - -
12 Simeonov - 1 - - -
12 Georgi Yordanov - 4 - - -
13 Donev - 2 - - -
13 Kolev - 1 1 - -
13 Stoyanov - ----
13 Лечков - 1 - - -
13 Krasimir Balakov - 4 - - -
Tournament standings