Логотип РФС
Development Cup 2015
3 May 2015 - 7 August 2015 Finland
Player P
# Elizaveta Shcherbakova Gk 3 - - -
# Olesya Arsenieva Gk 2 - - -
# Калинина Df 3 - - -
# Anastasiya Shvedova Df 3 2 - -
# Valeriya Bizenkova Df 3 - - -
# Vera Simanovskaya Df 3 1 - -
# Dariya Chugay Df 2 - - -
# Df 1 - - -
# Kseniya Dzhinikashvili Df 3 - - -
# Df 2 - - -
# Df 3 - - -
# Alyona Andreyeva Mf 3 1 - -
# Arina Kolesnikova Mf 3 1 - -
# Kseniya Shakhova Mf 3 - - -
# Шахназарова Mf ----
# Olga Voloshina Mf 3 - - -
# Mf 3 - - -
# Tatiyana Stepanova Mf 3 - - -
# Mf 3 - - -
# Nataliya Mashina Fw 3 2 - -