Football Union of Russia

Russian public organization

14th European Under-16 Youth Tournament
17 September 1995 - 11 May 1996
Player P
1 Angelides - 3 - - -
1 Argyrou - 1 - - -
2 Pedros Konnafis - 4 1 1 -
3 А. Панайоту - 3 - 1 -
4 Янну - 4 1 2 -
5 Michael - 4 - - -
6 Kittou - 4 - 1 -
7 Solomou - 4 1 - -
8 Antoniou - 4 - - -
9 Воскаридис - 4 1 - -
10 Koutouri - 4 - 1 -
11 Achilleos - 4 1 - -
11 Yiallouros - 1 - - -
12 Odysseos - 4 - - -
13 Nicolaou - ----
14 Aristodenou - 3 - - -
14 Pochouzouri - 3 2 - -
15 Josephides - ----
15 Michael - ----
16 Mantzalos - 2 - - -
16 Neofytou - ----
16 Raraiskos - ----
Tournament standings