Football Union of Russia

Russian public organization

European Championship for National Representative Teams of Talents 'U-21'
1 April 1988 - 30 June 1990
Player
P
5 Констандинос Ханиотакис Gk 1 - - -
8 Alexios Alexandris Fw 4 - - -
1 Karkamanis - 6 - - -
2 Marinakis - 2 - - -
2 Papadopoulos - 2 1 1 -
2 Pavlopoulos - 1 - - -
3 Nendidis - 2 - - -
3 Papaikonomou - 1 - - -
4 Angelinas - 3 - 2 -
4 Athanasiadis - 1 1 - -
4 Kavasis - 2 - - -
4 Pahatouridis - 2 - 1 -
5 Hatzinikolaou - 2 - - -
5 Kalpakis - 1 - - -
5 Vlachos - 3 - 2 -
6 Bouras - 1 - - -
6 Famelis - 4 - - -
6 Узунидис - 2 - - -
7 Gioukoudis - 4 - 1 -
7 Papapanagis - 1 - - -
7 Toursounidis - 1 - - -
9 Moustakidis - 5 1 - -
9 Teodoras Petrakis - 1 - - -
10 Dalkidis - 1 - - -
10 Karasawidis - 3 - - -
10 Savidis - 2 1 - -
11 Karasavidis - 1 - - -
11 Sofianopoulos - 1 - - -
11 Tsanas - 1 - - -
11 Касапис - 1 - - -
12 Papoulidis - 3 - - -
12 Terzis - ----
12 Tsouloukidis - ----
13 Mikes - 1 - - -
13 Xanthis - 1 - - -
14 Apostolou - 1 - - -
14 Loukas - ----
14 Nolis - 1 - 1 -
14 Tsifoutis - 3 - - -
15 Piniotis - ----
15 Antonios Nikopolidis - ----
16 Papakostoulis - 1 - - -
16 Ваицис - 2 - 1 -
Tournament standings