Football Union of Russia

Russian public organization

European Championship for National Representative Teams of Talents 'U-21'
1 April 1988 - 30 June 1990
Player
P
1 Dmitriy Kharin Gk 4 - - -
16 Еремин Gk 2 - 1 -
2 Oleg Luzhnyi Df 4 - 2 -
3 Kakhaber Tskhadadze Df 5 - - -
4 Sergey Shmatovalenko Df 11 - 1 -
5 Boris Pozdnyakov Df 2 - - -
13 Andrey Chernyshov Df 6 1 - -
5 Andrey Bal Mf 6 1 - -
6 Aleksandr Mostovoy Mf 7 2 1 1
7 Andrey Kanchelskis Mf 7 1 1 -
8 Andrey Pyatnitskiy Mf 6 1 - -
10 Andrey Kobelev Mf 10 - - -
10 Igor Dobrovolskiy Mf 2 2 - -
15 Valeriy Karpin Mf ----
15 Igor Shalimov Mf 11 3 - -
3 Сидельников Fw 6 3 1 -
8 Sergey Kiryakov Fw 6 2 1 -
11 Igor Kolyvanov Fw 11 9 - -
13 Sergey Yuran Fw 1 - - -
14 Nikolay Pisarev Fw 2 - - -
14 Oleg Salenko Fw 1 - - -
14 Oleg Sergeyev Fw 1 - - -
1 Kovtun - 5 - - -
2 Nagovnich - 1 - - -
3 Rogovskoi - 1 - - -
4 Чугунов - 6 1 1 -
5 Sabitov - 4 - 1 -
6 Revishvili - 2 - 1 -
7 Заец - 3 - - -
9 Dzhishkariani - 1 - - -
9 Pogodine - 1 - - -
12 Solovtsov - 3 - 1 -
12 Балтусинскас - ----
12 Соловьев - 4 - - -
13 Smertine - 4 - 1 -
16 Ptchelnikov - ----
Tournament standings