Football Union of Russia

Russian public organization

4th European Championship for Women's Football
1 August 1995 - 31 July 1997
Player P
1 Chatziiordanou - 6 - 1 -
2 Mavroudaki - 3 - - 1
2 Velidou - 1 - - -
3 Chourouzidou - 5 1 2 -
3 Kalatzi - 1 - - -
4 Brisimi - 6 - - -
5 Dede - 1 - - -
5 Xirou - 5 - - -
6 Christoudi - 5 - 1 -
7 Soupiadou - 5 1 1 -
8 Bentoumi - 1 - - -
8 Skovtari - 3 - - -
8 Efthichia MICHAILIDOU - 4 - 1 -
9 Georgi - 2 - - -
10 Neti - 5 - 2 -
11 Almpani - 4 - - -
11 Karakosta - 1 - - -
11 Lazarou - 6 1 1 -
12 Chatzilaskazi - 1 - - -
12 Kalesi - 1 - - -
13 Drakou - 2 - - -
13 Orfanidou - 3 - - -
13 Vekri - ----
14 Drougka - 4 1 - -
14 Filandrianou - 1 - - -
14 Papadopoulou - 1 - - -
14 Konstantina Katsaiti - 1 - 1 -
15 Argyropoulou - ----
15 Semaltianou - ----
15 Skarlatou - ----
16 Beleniotou - 1 - - -
16 Kotsaftopoulou - 1 - - -
16 Lekka - 1 - - -
Tournament standings