Football Union of Russia

Russian public organization

European Women's Under-18 Championship
1 August 1997 - 31 July 1998
Греция
Player P
1 Eleni Peletidou - 2 - - -
2 Bogli - 2 - - -
3 Natalia Chatzigiannidou - 2 - - -
4 Tagaroulia - 2 - 1 -
5 Despoina Papadopoulou - 2 - - -
6 Perivolopoulou - 2 - - -
7 Giannakopoulou - 2 - - -
8 Bentoumi - 2 - - -
9 Roussou - 2 - - -
10 Panagiota Pliasa - 2 - - -
11 Papadopoulou - 2 - - -
12 Pozantsidou - 2 - 1 -
13 Petousi - 1 - - -
14 Ghrisargyri - 1 - - -
15 Tagkalaki - 1 - - -
16 Kotsiou - ----
Tournament standings