Football Union of Russia

Russian public organization

European Women's Under-18 Championship
1 August 1998 - 31 July 1999
Украина
Player P
12 Irina Zvarich Gk 1 - - -
1 Padafa - 2 - - -
2 Romanov - 2 1 - -
3 Kariebina - 2 - - -
4 Maistrenko - 2 - - -
5 Мильчевская - 2 - 1 -
6 Lyudmyla Pekur - 2 - 1 -
7 Doktorova - 2 - - -
8 Volkova - 1 - - -
9 Olena Khodyryeva - 2 1 - -
10 Tetyana Chorna - 1 - - 1
11 Grytsyk - 2 1 - -
13 Lykhochva - 2 - - -
15 Sobotska - 2 - - -
16 Khlamazda - 1 - 1 -
17 Kravets - 1 - - -
Tournament standings