Football Union of Russia

Russian public organization

6 March 2010 - 16 March 2010 Russia, Sochi
Player P
# Gk 3 - - -
# Margarita Shirokova Gk 4 - - -
# Df 2 - - -
# Anastasiya Akimova Df 2 - - -
# Valentina Orlova Df 1 - - -
# Darya Makarenko Df 4 2 - -
# Df 4 - - -
# Tatiyana Sheykina Df 4 - - -
# Elvira Ziyastinova Df 4 2 - -
# Anastasiya Gorshkova Mf 1 - - -
# Anastasiya Pozdeyeva Mf 4 1 - -
# Anna Cholovyaga Mf 4 2 - -
# Mf 4 2 - -
# Dariya Shklyaeva Mf 2 - - -
# Elena Morozova Mf 2 - - -
# Kseniya Veselukha Mf 4 - - -
# Marina Kiskonen Mf 3 - - -
# Nadezhda Koltakova Mf 3 1 - -
# Tatiyana Ananyeva Mf 4 1 - -
# Fw 3 1 - -
# Fw 3 1 - -