Football Union of Russia

Russian public organization

FIFA Women's World Cup 2011
26 June 2011 - 17 July 2011 Germany
КНДР
Player P
1 Myong Hui Hong - 3 - - -
2 Hong Yon Jon - ----
3 Un Byol Ho - 3 - - -
4 Myong Gum Kim - ----
5 Jong Sun Song - 3 - - -
6 Sol Hui Paek - 1 - - -
7 Hyon Hui Yun - 3 - - -
8 Su Gyong Kim - 3 - - -
9 Un Sim Ra - 3 - - -
10 Yun Mi Jo - 3 - - -
11 Ye Gyong Ri - 3 - - -
12 Myong Hwa Jon - 3 - - -
13 Un Ju Kim - 3 - - -
14 Chung Sim Kim - 2 - - -
15 Jong Hui Yu - ----
16 Pok Sim Jong - 3 - - -
17 Un Hyang Ri - 3 - - -
18 Chol Ok Kim - ----
19 Mi Gyong Choe - 2 - - -
20 Song Hwa Kwon - 1 - - -
21 Jin Sim Ri - ----
Tournament standings