Football Union of Russia

Russian public organization

6 March 2011 - 16 March 2011 Russia, Sochi
Player P
# Viktoriya Nosenko Gk 4 - - -
# Margarita Shirokova Gk 5 - - -
# Df 4 - 1 -
# Valentina Orlova Df 5 - - -
# Kristina Mashkova Df 5 - - -
# Kseniya Lazareva Df 2 - - -
# Df 2 - 1 -
# Df 2 - - -
# Df 5 - - -
# Mf 1 - - -
# Anastasiya Pozdeyeva Mf 6 1 - -
# Kristina Frolova Mf 4 - - -
# Mf 5 - - -
# Kseniya Veselukha Mf 6 4 1 -
# Nadezhda Koltakova Mf 4 2 - -
# Tatiyana Ananyeva Mf 5 - - -
# Juliya Bessolova Mf 6 - - -
# Fw 3 - - -
# Fw 6 - - -
# Marina Kiskonen Fw 6 1 1 -
# Fw 5 - - -
# Elmira Piskunova Fw 5 1 - -
# Fw 4 - - -