Football Union of Russia

Russian public organization

7th FIFA Women's World Cup 2015
6 June 2015 - 5 July 2015 Canada
Player P
1 Zhang - ----
2 Liu - 5 - 1 -
3 Peng - 1 - - -
4 Li - ----
5 Wu - 5 - 1 -
6 Li - 5 - - -
7 Xu - ----
8 Ma - 2 - - -
9 Wang - 5 2 - -
10 Li - 2 - - -
11 Wang - 4 - - -
12 Ван - 5 - - -
13 Tang - 4 - - -
14 Zhao - 5 - - -
15 Lei - ----
16 Lou - 3 - - -
17 Gu - 2 - - -
18 Han - 4 - - -
19 Tan - 5 - - -
20 Zhang - 1 - - -
21 Wang - 5 2 - -
22 Zhao - ----
23 Ren - 5 - - -
Tournament standings