Football Union of Russia

Russian public organization

WEURO 2013 U19. 1st qualifying
20 October 2012 - 25 October 2012
Player P
1 Gk ----
12 Viktoriya Nosenko Gk 3 - - -
2 Viktoriya Stukalova Df ----
5 Elina Samoylova Df 3 - - -
10 Df ----
17 Kseniya Kovalenko Df 3 1 - -
18 Df 3 - 1 -
6 Лисина Mf 2 - - -
7 Anastasiya Konyuhova Mf 3 1 - -
8 Anastasiya Efimova Mf 3 - - -
13 Mf 3 - - -
15 Mf 3 - - -
16 Mf 3 - - -
19 Mf ----
3 Nadezhda Karpova Fw 3 2 1 -
9 Elmira Piskunova Fw 3 1 1 -
11 Marina Kiskonen Fw 3 1 - -
14 Nasiba Gasanova Fw 3 - - -
Tournament standings