Football Union of Russia

Russian public organization

Womens EURO 2010 U19. Elite round
27 April 2010 - 1 May 2010
Player P
1 Margarita Shirokova Gk 3 - - -
12 Gk ----
3 Df 3 - - -
4 Tatiyana Sheykina Df 3 - 1 -
13 Ekaterina Morozova Df 1 - - -
16 Valentina Orlova Df ----
17 Elvira Ziyastinova Df 3 1 - -
18 Darya Makarenko Df 3 - - -
23 Df 2 - - -
2 Tatiyana Ananyeva Mf 3 - - -
7 Mf 3 1 - -
8 Anastasiya Pozdeyeva Mf 3 - - -
10 Anna Cholovyaga Mf 3 5 - -
11 Dariya Shklyaeva Mf 3 - 1 -
15 Nadezhda Koltakova Mf 3 - - -
20 Kseniya Veselukha Mf 1 - - -
14 Fw 2 - - -
21 Fw 2 - - -
Tournament standings