Логотип РФС
Women's EURO 2009 U17. Elite round
25 March 2009 - 14 April 2009
Player P
1 Margarita Shirokova Gk 3 - - -
16 Viktoriya Nosenko Gk ----
9 Darya Makarenko Df 3 - - -
14 Kristina Mashkova Df 3 - - -
3 Dariya Shklyaeva Mf 3 - - -
8 Anastasiya Pozdeyeva Mf 2 1 1 -
10 Anna Cholovyaga Mf 3 - - -
13 Nadezhda Koltakova Mf 3 - 1 -
22 Tatiyana Ananyeva Mf 2 - 1 -
6 Fw 3 - - -
15 Fw 3 2 - -
17 Fw 3 1 1 -
24 Fw 2 - - -
5 Kristina Shamarina - 1 - - -
7 Oxana Potapova - 3 - - -
19 Irina Zinovyeva - 3 - 1 -
21 Mariya Bogdashova - ----
23 Marina Tereshkina - 2 - - -
Tournament standings